Integritetspolicy

 

Denna policy beskriver hur Glaad Konsult AB samlar in och använder personuppgifter från dig samt till vilka ändamål. Inom ramen för vår verksamhet behandlar vi personuppgifter och vi vill därför på ett transparent sätt redovisa vad det är vi gör. Nedan finner du en närmare beskrivning av när, hur och varför vi behandlar personuppgifter.

 

Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av oss används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All hantering av personuppgifter inom Glaad konsult sker i överensstämmelse med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller dataskyddsförordningen (GDPR).

 

Utöver den personuppgiftsbehandling som sker via Glaad konsults digitala kanaler, behandlar vi även personuppgifter, både om dig som leverantör eller kund, vid utförande av olika tjänster eller köp. För det fall att villkoren för någon av de tjänster som erbjuds via Glaad Konsults digitala kanaler innehåller mer specifika bestämmelser om personuppgiftsbehandling, ska sådana bestämmelser äga företräde framför denna integritetspolicy för den aktuella tjänsten.

 

Personuppgifter

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär uppgifter som till exempel namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, tävlingsbidrag, gjorda val och beteenden utgör personuppgifter.

 

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom till exempel insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring.

 

Glaad Konsult kan komma att samla in uppgifter om dig när du använder våra digitala kanaler. Uppgifter som kan komma att samlas in är till exempel namn, adress, email, telefonnummer, information om din användning av Glaad Konsult:s tjänster och produkter. I förekommande fall, vid till exempel ett köp, kan även personnummer och kortuppgifter behandlas. Glaad Konsult kan visare komma att samla in data om de enheter du använder för att få tillgång till våra digitala kanaler, till exempel IP-adress, typ av webbläsare och cookieinformation.

 

Vid besök eller kommunikation med Glaad konsult via våra konton på sociala media, till exempel Instagram och LinkedIn med flera, kan Glaad konsult komma att ta emot information rörande din profil och dina interaktioner på tredjepartsplattformen och all medverkan sker i enlighet med respektive webbplats integritetspolicy.

 

Denna webbplats, som har one.com som värd, samlar in personuppgifter för att driva webbplatsanalys, inklusive:

- Information om din webbläsare, nätverk och enhet

- Webbsidor du besökt innan du kom till denna webbplats

- Din IP-adress

- Denna information kan också innehålla information om din användning

av denna webbplats, inklusive:

- Klick

- Interna länkar

- Besökta sidor

- Scrollning

- Sökningar

- Tid

 

Information om Cookies

Vår hemsida använder cookies. Enligt lag om elektronisk information ska besökare på en webbplats i integritetssyfte få information om att cookies används. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator för att ge tillgång till olika funktioner. Det går att ställa in sin webbläsare så att den automatiskt nekar cookies. Kakor innehåller vanligtvis inte information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till informationen som är lagrad i och erhållen från kakor.

 

Överföring till tredje part

Som huvudregel delar vi inte med oss av dina personuppgifter till andra. Dock så förekommer det situationer när vi kan komma att göra det. Exempel på situationer när dina personuppgifter kan komma att överföras till annan är;

- Vår IT-tjänsteleverantör.

- Vår redovisningsbyrå.

- Vår revisor.

- Till myndighet när skyldighet föreligger enligt lag.

- Till domstol eller annan berörd myndighet (exempelvis Kronofogden) med anledning av indrivning av fordran eller tvist.

 

Överföring till land utanför EU/EES

Som huvudregel behandlar vi personuppgifter inom EU/EES. Vi kan dock komma att behandla dina personuppgifter utanför EU/EES. Om vi överför uppgifter till land utanför EU/EES måste vi vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att överföringen sker på ett lagligt sätt och att dina uppgifter fortsätter vara skyddade av de mottagande parterna utanför EU/EES.

 

 

Vilka personuppgifter som samlas in samt syftet med personuppgiftsbehandlingen

De personuppgifter om dig som samlas in i anslutning till ditt nyttjande av de digitala kanalerna och dess tjänster kommer att behandlas av Glaad konsult eller deras respektive underbiträden, för följande ändamål:

  1. För att vi ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du beställt och administrera vårt avtal med dig.
  2. För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt via kundservice, e-post eller formulär och i våra konton i sociala medier.
  3. För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via post och e-post, som du kan välja bort via en länk i varje utskick som görs via e-post.
  4. 4. För att ta fram statistik över användningen av våra digitala kanaler och dess tjänster.
  5. För att behandla din betalning eller förhindra eller upptäcka bedrägerier.
  6. Göra din upplevelse personlig och tillgodose dina personliga behov.
  7. Förbättringsarbete, till exempel hemsida och kundservice.

 

Glaad Konsult behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om kundservice och då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, till exempel ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på våra digitala kanaler eller ett intresse av att utveckla våra digitala kanaler. Om Glaad konsult skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg, genom att du aktivt till exempel får klicka i en ruta eller skriva under ett samtycke.

 

Dina rättigheter

Nedan anges de rättigheter som du har möjlighet att göra gällande. Om du önskar få ytterligare information, vänligen se Integritetsskyddsmyndighetens hemsida eller kontakta oss.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få tillgång till de uppgifter vi behandlar om dig samt att motta ytterligare upplysningar om vår behandling av dina personuppgifter.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig själv rättade eller att komplettera bristfälliga uppgifter.

Rätt till radering

Du har under vissa omständigheter rätt att få dina personuppgifter raderade, bland annat om uppgifterna inte längre är behövliga för ändamålet de samlades in, du invänder mot att dina uppgifter används vid direktmarknadsföring etc.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att en behandling begränsas. Begäran om begränsning kan dock innebära att vi inte kan utföra våra åtaganden gentemot dig.

Rätt att invända

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som baseras på vårt berättigande intresse. För att vi därefter ska fortsätta behandlingen måste vi visa skäl som väger tyngre än dina fri- och rättigheter eller att det krävs för rättsligt anspråk.

Rätt till dataportabilitet

I vissa situationer har du rätt att få de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat och maskinläsbart format överförda från oss till annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att återkalla samtycke

Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke. Återkallelsen är giltig från tidpunkten för återkallelsen.

 

Personuppgiftsansvarig är

Glaad konsult AB

Adress: Mariebergsvägen 55, 702 31 Örebro

E-post: madelene@glaadkonsult.se

Telefon: 0704082600

 

Ändring av denna integritetspolicy kan komma att göras. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på Glaad Konsults hemsida.